سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
استاد
دانشکده مهندسی پزشکی
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mrhashemigolpayeganiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
14
ارجاعات (Scopus):
1030