محمدرضا حیرانی نوبری
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mrnobariaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
23
ارجاعات (Scopus):
1416