محمدرضا رفسنجانی صادقی
دانشیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
msadeghiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
11
ارجاعات (Scopus):
383