سیدمهرداد ساویز
استادیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
msavizaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
6
ارجاعات (Scopus):
127