مهیار نراقی
دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
naraghiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
13
ارجاعات (Scopus):
557