عباس نصیرائی مقدم
دانشیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
nasiraeiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
8
ارجاعات (Scopus):
441