سید ناصر هاشمی
استادیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
nhashemiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
6
ارجاعات (Scopus):
162