سید ناصر هاشمی
دانشیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضای پیشکسوت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
nhashemiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
9
ارجاعات (Scopus):
280