سلمان نیک صفت
استادیار
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز پژوهشی آپا

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
niksefataut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
7
ارجاعات (Scopus):
278