نازنین روشندل توانا
استادیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
nrtavanaaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
3
ارجاعات (Scopus):
37