میررضا طاهری اطاقسرا
استادیار
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده مهندسی مواد و فناوری های پیشرفته

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
otaghsaraaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
3
ارجاعات (Scopus):
34