عبدالرضا رحیمی
دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
rahimiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
832