محمد رحمتی
استاد
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش ماشین و رباتیک

دریافت رزومه English
پست الکترونیک:
rahmatiaut.ac.ir
h-index:
13
شماره تماس:
ارجاعات:
849