مهدی راستی
استادیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر

دریافت رزومه English
پست الکترونیک:
rastiaut.ac.ir
h-index:
11
شماره تماس:
ارجاعات:
746