مهدی راستی
دانشیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
rastiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
17
ارجاعات (Scopus):
1421