محمدرضا رزازی
استاد
دانشکده مهندسی کامپیوتر
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
razzaziaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
7
ارجاعات (Scopus):
158