محمدرضا رزازی
استاد
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
razzaziaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
6
ارجاعات (Scopus):
149