محسن رضائیان اکبرزاده
استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
rezaeianaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
32
ارجاعات (Scopus):
4470