سعید رضاخواه ورنوسفادرانی
دانشیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی آمار

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
rezakhahaut.ac.ir
شماره تماس:
+98-21-64542504
h-index (Scopus):
7
ارجاعات (Scopus):
155