سعید نیکو سخن
استادیار
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
s.nikoosokhanaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
121