سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
استادیار
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز پژوهشی آپا

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
sa.hashemiaut.ac.ir
شماره تماس:
64542726
h-index (Scopus):
7
ارجاعات (Scopus):
107