مسعود صبائی
دانشیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
sabaeiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
9
ارجاعات (Scopus):
389