علی اصغر صباغ الوانی
دانشیار
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده مهندسی مواد و فناوری های پیشرفته

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
sabbagh_alvaniaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
16
ارجاعات (Scopus):
648