محسن شیخ سجادیه
استادیار
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
sajadiehaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
12
ارجاعات (Scopus):
444