سجاد جعفری
استادیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
sajadjafariaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
49
ارجاعات (Scopus):
9094