سارا ملکان
استادیار
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی اقتصاد و مالی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
sara.malekanaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):