علی اصغر سرابی داریانی
دانشیار
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
sarabiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
21
ارجاعات (Scopus):
1263