سارا سعیدی مدنی
استادیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
sarasaeediaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
11
ارجاعات (Scopus):
301