شهریار حجتی امامی
دانشیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومتریال

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
semamiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
721