سیدحمیدرضا شهابی حقیقی
استادیار
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی تولید صنعتی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
shahabiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):