کورش شاهوردیانی
استادیار
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
shahveraut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
1
ارجاعات (Scopus):
3