سعید شریفیان خرطومی
دانشیار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
sharifian_saut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
20
ارجاعات (Scopus):
1136