سعید شیری قیداری
استادیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
shiryaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
874