سیدمهدی رضاعی
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
smrezaeiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
18
ارجاعات (Scopus):
1035