سیدهادی طبائیان
دانشیار
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
tabaianaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
14
ارجاعات (Scopus):
452