محمد تفضلی شادپور
استاد
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومتریال

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
tafazoliaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
18
ارجاعات (Scopus):
1469