تقی عبادی
دانشیار
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی آب ومحیط زیست

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
tebadiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
13
ارجاعات (Scopus):
776