طه گودرزی
استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
tgoudarziaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
7
ارجاعات (Scopus):
260