سیدمنصور واعظ پور
استاد
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
vaezaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
18
ارجاعات (Scopus):
1284