وحید لطفی
استاد
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
vahlotfiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
17
ارجاعات (Scopus):
926