رضا قاسمی یقین
استادیار
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
yaghinaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
10
ارجاعات (Scopus):
272