زهره منصوری
دانشیار
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز تحقیقات انرژی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
z.mansooriaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
606