زاهد رحمتی
استادیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
zrahmatiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
3
ارجاعات (Scopus):
43