هادی شیرعلی
استادیار
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hadishiraliaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):