امیرناصر اخوان

دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی مطالعات علم و فناوری
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
akhavanaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
67