هایده علی آبادی
مربی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
aliabadiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):