میترا دادور
دانشیار
دانشکده مهندسی شیمی
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
dadvaraut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
13
ارجاعات (Scopus):
452