اسمعیل افلاکی
دانشیار
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
eaflakiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
13
ارجاعات (Scopus):
468