محمد ادریسی

دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی پتروشیمی
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
edrisiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):