حسن بصیرت تبریزی

دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hbasirataut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):