حمید مدرس
استاد
دانشکده مهندسی شیمی
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hmodaresaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
28
ارجاعات (Scopus):
3527